CONTRACT FURNIZARE SERVICII COMUNICATII DATE

NR. ..... / ................

 

 

 

 

SC TELCOR COMMUNICATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Mitropolit Andrei Saguna, nr.5, sector 1, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/8010/2002, cod unic de inregistrare    14835419, cod de inregistrare fiscala RO14835419, cont bancar RO03 OTPV 1100 0015 3819 RO01  deschis la OTP Bank Romania, Agentia Mosilor, reprezentata prin Serban TIGAU, in calitate de Director General, denumita in continuare Prestator.

 

si

 

................................................................., cu sediul in Bucuresti, ......................................................................................................................., numar de inregistrare la Registrul Comertului .................................., cod unic de inregistrare .............................., cont bancar ............................................................................, deschis la .................................................................., reprezentata prin .......................................,  in calitate de ...................................., denumita in continuare Beneficiar.

 

1. Obiectul Contractului

1.1. Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea, de catre Prestator catre Beneficiar a urmatoarelor servicii pe perioada specificata la art. 2, punctul 2.1:

-  acces internet,

-  acces metropolitan,

  conform Anexei 1 si Anexei 3.

 

2. Durata Contractului

2.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii fisei de acceptanta de catre parti si este valabil pentru o perioada de 12 luni, considerandu-se automat prelungit pentru perioade egale de timp, daca nici una dintre parti nu il denunta cu un preaviz de minimum 30 de zile calendaristice inaintea termenului de expirare.

 

3. Instalarea serviciului

3.1. Prestatorul se obliga sa instaleze si sa activeze serviciile descrise la art. 1 conform datelor de instalare specificate in Anexa 1.

3.2. Beneficiarul este responsabil:

a)     sa desemneze si sa pregateasca locatiile pentru instalarea echipamentelor;

b)    sa asigure accesul la corpuri de cladiri interne si externe, pentru personalul Prestatorului implicat in      

       instalarea si activarea serviciului;

c)     sa faciliteze obtinerea aprobarilor (daca este cazul), pentru instalarea sistemului Prestatorului.

3.3. Lucrarile de instalare se considera a fi incheiate si serviciul se considera a fi functional la data semnarii fisei de acceptanta, conform modelului anexat.

3.4. Lucrarile de instalare, conectare si configurare a echipamentelor din reteaua locala (LAN) a Beneficiarului la echipamentul de capat cad in sarcina exclusiva a Beneficiarului.

 

4. Tarife

4.1. Tarifele nu includ TVA,  sunt stabilite in EURO (conform Anexei 1 pct.1.3 si 1.4.) si se calculeaza in RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

 

5. Facturare. Plata. Penalizari

5.1. Prestatorul va emite o prima factura in 5 zile de la punerea in functiune a serviciului sau la inceputul lunii imediat urmatoare punerii in functiune. Aceasta va cuprinde taxa de instalare, taxa configurare router (daca este cazul), valoarea abonamentului pentru accesul internet si metropolitan pentru zilele ramase din luna in curs (daca este cazul) .

5.2. In primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni calendaristice Prestatorul va factura catre Beneficiar, abonamentul pentru accesul internet si metropolitan pentru luna in curs,.

5.3. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin posta, cu confirmare de primire, la adresa indicata de acesta. Daca Beneficiarul pretinde ca nu a primit factura, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor prestate de Prestator, putand fi eliberata Beneficiarului, la cerere, o copie a facturii.

5.4. Beneficiarul va achita contravaloarea facturilor emise de Prestator in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, in numerar la adresa specificata de catre Prestator, sau prin transfer bancar intr-un cont indicat de Prestator. Data ultimei zile la care se poate face plata, fara a fi percepute penalizari, este a 15-a zi de la data emiterii facturii.

5.5. In cazul neefectuarii platii la termen, Prestatorul poate percepe penalizari de 0,15% pe zi de intarziere pana la data achitarii integrale a sumei restante. In cazul intarzierii platii mai mult de 5 zile de la data scadentei de plata, Prestatorul poate suspenda furnizarea serviciului catre Beneficiar, in ziua a                 21-a de la data emiterii facturii, pana cand Beneficiarul isi achita toate restantele de plata. Pe perioada suspendarii serviciului de catre Prestator ca urmare a neefectuarii platii de catre Beneficiar, Beneficiarul nu va fi exonerat de plata abonamentului lunar.

5.6. Contravaloarea abonamentului lunar nu include eventualele plati cerute Beneficiarului pentru accesarea anumitor informatii sau pentru cumpararea ori subscrierea la anumite oferte (servicii) din reteaua Internet.

5.7. Beneficiarului i se vor acorda reduceri ale abonamentului lunar, in situatiile si conditiile enuntate in Anexa 3 punctul 1.5.

 

6. Drepturile si obligatiile Prestatorului

6.1. Prestatorul se obliga sa asigure, prin intermediul platformei tehnice a Prestatorului, accesul Beneficiarului la reteaua Internet , 365 zile pe an, 24 ore pe zi, conform obiectului prezentului contract.

6.2. Prestatorul asigura suport pentru Beneficiar prin reprezentantii sai autorizati (Anexa 2), disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.

6.3. Prestatorul sau alti furnizori pot restrictiona uneori accesul la anumite destinatii din motive de securitate sau protectie a retelelor si Beneficiarul intelege ca Prestatorul nu este responsabil pentru asemenea actiuni.

6.4. Este responsabilitatea Prestatorului sa asigure intretinerea in amplasament si repararea, eventual inlocuirea echipamentelor Prestatorului aflate in operare in cadrul retelei Prestatorului, daca defectiunea echipamentului nu s-a produs din vina Beneficiarului si daca echipamentul este in perioada de garantie.

6.5.  Sistemul Prestatorului poate fi reamplasat doar de catre Prestator.

6.6. Prestatorul se obliga sa asigure supervizarea continua a serviciului si supervizarea periodica (verificari, inspectii, etc) a sistemului.

6.7. Prestatorul se obliga sa efectueze contra cost, la solicitarea Beneficiarului, in max. 24 de ore de la semnarea unui Act aditional la prezentul contract, trecerea de la canalul transfer date existent la un canal cu performante superioare.

6.8. Prestatorul se obliga sa remedieze, contra cost si in masura posibilitatilor sale tehnice, defectiunile semnalate de catre Beneficiar si neimputabile Prestatorului, cu precizarea ca activitatile de ‘service‘ sunt asigurate de Luni pana Vineri, intre orele 9 si 18, cu exceptia sarbatorilor legale. Manopera service-ului si eventualele furnituri necesare remedierii defectiunii se vor factura separat.

6.9. Prestatorul oferă Beneficiarului, pentru perioadele de nefuncţionare, reduceri ale abonamentului lunar, aşa cum este specificat în Anexa 3, parte integranta in contract. Reducerea acordata Beneficiarului nu poate fi mai mare decât valoarea abonamentului lunar.

 

7. Drepturile si obligatiile Beneficiarului

7.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca tarifele stabilite in prezentul contract.

7.2. Beneficiarul nu va sechestra, demonta sau scoate din functiune nici un echipament apartinand Prestatorului.

7.3. La incetarea contractului, Beneficiarul va returna Prestatorului toate echipamentele instalate de acesta la sediul Beneficiarului pentru buna functionare a serviciului, fiind vorba despre acele echipamente lasate la Beneficiar sau inchiriate acestuia, conform procesului verbal de predare primire, conform modelului anexat.

7.4. Beneficiarul, in baza unei notificari prealabile trimise de Prestator, telefonic, prin fax sau e-mail si confirmate de catre Beneficiar, va permite accesul tehnicienilor Prestatorului la sistemul de transmisii de date, astfel incat acestia sa realizeze supervizarea tehnica si sa verifice ca echipamentul lucreaza in mod corespunzator.

7.5. Beneficiarul se obliga sa asigure securitatea retelei, calculatoarelor si altor componente ale retelei sale. Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea  in cazul aparitiei oricaror probleme de securitate in reteaua Beneficiarului, obligatia de a-si asigura securitatea retelei apartinand in exclusivitate Beneficiarului.

7.6. Beneficiarul este de acord sa primeasca din partea Prestatorului, informatii legate de serviciul primit de la Prestator si despre alte servicii oferite de catre Prestator (prin posta electronica, posta, fax sau sms).

7.7. Beneficiarul se obliga sa ceara de la Prestator in scris orice informatii legate de serviciul contractat numai prin reprezentantii sai autorizati. Daca aceste cereri vor fi formulate de catre alte persoane, care nu sunt autorizate, Prestatorul va prelua aceste solicitari, le va transmite catre reprezentantii autorizati ai Beneficiarului si va trimite raspunsul la cerere numai dupa ce una din persoanele autorizate confirma in scris validitatea cererii.

7.8. Beneficiarul se obliga sa utilizeze, in mod normal, serviciul de acces la reteaua Internet si Metropolitana. In cazul unei utilizari anormale, care ar duce la perturbatii in exploatarea retelei, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda serviciul prestat sau de a renunta la prezentul contract.

7.9. Beneficiarul se obliga sa nu foloseasca reteaua Internet si Metropolitana in scopuri care contravin legilor tarii, ordinii publice sau bunelor moravuri, in caz contrar fapta urmand a fi tratata conform legislatiei in vigoare.

7.10. In cazul redistribuirii accesului la reteaua Internet si Metropolitana sau al datelor, informatiilor sau programelor obtinute din reteaua Internet si metropolitana prin copiere, Beneficiarul va raspunde solitar, in cazul incalcarii in orice fel a copyright-ului, ori a drepturilor de proprietate intelectuala, de imagine etc.

7.11. Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea echipamentului instalat, in cazul disparitiei, distrugerii sau deteriorarii acestuia din vina Beneficiarului; contravaloarea acestuia este precizata in anexa 1 pct. 1.2.  la prezentul contract.

 

8. Incetarea Contractului

8.1. Prezentul contract inceteaza:

a) la expirarea termenului, conform cu Art. 2, alin.1;

b) prin acordul partilor;

c) in cazul dizolvarii oricareia din parti;

d) in cazul deschiderii procedurii de faliment oricareia din parti;

e) prin denuntare unilaterala de catre oricare din parti ;

- in cazul denuntarii unilaterale din partea Prestatorului, aceasta se va face cu un preaviz de 30

  de zile, printr-o notificare scrisa, trimisa cu confirmare de primire la adresa Beneficiarului, fara a

  fi obligat la plata de daune-interese ;

- in situatia in care contractul este denuntat in mod unilateral de catre Beneficiar, aceasta se va

  face cu un preaviz de 30 de zile, printr-o notificare scrisa, trimisa cu confirmare de primire la  

  adresa Prestatorului,  fara a fi obligat la plata de daune-interese;

       f) in cazul nerespectarii de catre Prestator a conditiilor de furnizare a serviciilor precizate in Anexa 3.

 

9. Confidentialitatea

9.1. Nici o parte nu poate dezvalui vreo informatie continuta de acest Contract fara consimtamantul prelabil exprimat in scris al celeilalte parti.

9.2. Nici o parte nu o poate opri pe cealalta sa furnizeze informatii cerute in baza unor solicitari din partea autoritatilor oficiale sau prin proceduri legale.

9.3. Beneficiarul nu poate dezvalui unor terti nicio informatie referitoare la acest Contract, chiar dupa rezilierea acestuia.

9.4. Marcile de fabrica ale Beneficiarului pot fi utilizate ca referinta numai cu aprobarea scrisa prealabila a acestuia.

9.5. Prestatorul va pastra confidentialitatea datelor Beneficiarului transferate prin sistemul Prestatorului, in masura posibilitatilor, va monitoriza in permanenta reteaua Prestatorului si va stopa orice incercare de acces neautorizat la datele Beneficiarului, in masura in care este detectata de catre Prestator. Notificarea se va efectua cu minim 30 de zile inainte de data la care se doreste incetarea contractului.

 

10. Notificari

10.1. Exceptand cazurile reglementate expres in alt mod, toate notificarile si comunicarile vor fi facute in scris si trimise recomandat prin posta la adresele:

·         Prestator: Telcor Communications SRL, Bucuresti, Str. Maltopol nr.11, sector 1, tel: 0316 900 000, persoana de contact Edith Leoride , adresa e-mal: edith.leoride@telcor.ro

·         Beneficiar: ...........................................,Bucuresti, ..................................................................................... ............................................, persoana de contact ........................................, tel: .........................., adresa e-mail: ................................... 

 

11. Amendamente la Contract

11.1. Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica termenii, tarifele si conditiile prezentului contract, informand, prin mijloace corespunzatoare, Beneficiarul cu 30 (treizeci) de zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

11.2. Daca Beneficiarul nu este de acord cu modificarea contractului conform pct. 11.1., are posibilitatea de a denunta unilateral contractul in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii Prestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa catre Prestator cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care doreste sa-si inceteze efectele prezentul contract, altfel modificarile se considera acceptate tacit.

 

12. Limite de responsabilitate

12.1. Prestatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Beneficiarului sau ale tertilor care se afla in raporturi juridice cu Beneficiarul, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, a retelei Prestatorului, retelei metropolitane a Prestatorului sau a Internet-ului.

12.2. Prestatorul nu raspunde pentru cauzele de nefunctionare imputabile fie Beneficiarului (instalatii de interior incomplete sau defecte, echipamente sau programe cu defectiuni), fie tertilor gestionari ai retelelor de telecomunicatii si/sau retelelor electrice (variatii de tensiune din reteaua de alimentare cu energie electrica); de asemenea Prestatorul nu raspunde in cazul interventiei, chiar accidentale, in retea a unor persoane neautorizate de catre Prestator.

 

13.  Forta majora

13.1. Forta majora si situatiile asimilate acesteia exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii.

 

14. Legea aplicabila

14.1. Toate aspectele care nu sunt reglementate in acest Contract vor fi guvernate de legislatia romana in vigoare.

 

15. Solut­ionarea litigiilor

15.1. Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila.

Daca o astfel de rezolvare nu este posibila litigiul va fi solutionat de Instanta Judecatoreasca Competenta.

 

Prezentul Contract s-a incheiat astazi ................. data de la care isi produce efectele, in doua exemplare cu egala forta juridica, cate unul pentru fiecare parte. Anexele 1, 2, 3,  fac parte integranta din prezentul contract.

 

 

 

Pentru si in numele Prestatorului

Pentru si in numele Beneficiarului

Nume: Serban TIGAU

Nume:

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

 


Anexa 1

 

1.1. Locatiile Beneficiarului

 

Nr. crt

Adresa

1

 

Observatie: - mediul de transmisie - fibra optica

 

 

1.2. Echipamente de comunicatii instalate la Beneficiar

 

Nr. crt

Echipamente instalate

Cantitate

1

 

 

Observatie:  - echipamentul de comunicatie va fi instalat la Beneficiar pe baza procesului verbal de   

                        predare primire anexat si are valoarea  de ........ euro + TVA; aceasta va fi perceputa   

                        numai in cazul disparitiei, distrugerii sau deteriorarii din vina Beneficiarului.

 

 

1.3. Tarife initiale

 

Nr. crt

Descriere serviciu

 

Tarif

(€ fara TVA)

1

 - taxa de instalare fibra optica

 

 

 

1.4. Tarife lunare

 

Nr.crt.

Descriere serviciu

Tarif/ luna

(€ fara TVA)

1

 - acces internet: .... Mbps minim – 10 Mbps maxim canal garantat

 

2

 - acces metropolitan: ...... Mbps minim – 50 Mbps maxim canal garantat

Observatie:  - tariful este exprimat in EURO si nu include TVA

                    

 

 

 

Pentru si in numele Prestatorului

Pentru si in numele Beneficiarului

Nume: Serban TIGAU

Nume:

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2.  Reprezentanti autorizati

 

 

 

 

Prestator

Beneficiar

Comercial

Nume : Edith Leoride

Adresa : Str. Gheorghe Manu nr. 3, sector 1, Bucuresti

Tel : 0316.900.019

Fax : 0316.900.001

Email : edith.leoride@telcor.ro

Nume :

Adresa :

Tel :     

Fax :    

Mobil :

Email :

Tehnic - nivel 1

Nume : Tiberius Spataru

Adresa : Str. Gheorghe Manu nr. 3, sector 1, Bucuresti

Mobil : 0741.168.258

Email : tiberius.spataru@telcor.ro

Nume :  

Adresa :

Tel :    

Fax :   

Mobil :

Email :

Tehnic – nivel 2

 

Nume : Valentin Militaru

Adresa : Str. Gheorghe Manu nr. 3, sector 1, Bucuresti

Mobil : 0741.168.267

Email : valentin.militaru@telcor.ro

Nume :

Adresa :

Tel :

Fax :

Mobil :

Email :

Financiar

Nume : Ana-Maria Anca

Adresa : Str. Gheorghe Manu nr. 3, sector 1, Bucuresti

Tel : 0316.900.014

Fax : 0316.900.001

Email : anamaria.anca@telcor.ro

Nume :

Adresa :

Tel :

Fax :

Mobil :

Email :

 

 

 

 

Pentru si in numele Prestatorului

Pentru si in numele Beneficiarului

Nume: Serban TIGAU

Nume:

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

 


Anexa 3. Calitatea serviciilor TELCOR

 

1.1. Reteaua Prestatorului este disponibila pentru transport de informatie (transmisie de date sau Internet) 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Disponibilitatea serviciilor oferite minim acceptata de Prestator si oferita clientilor sai este de 99% (numita in continuare disponibilitate garantata = Dg).

1.2 Intreruperile programate sunt anuntate catre Beneficiar cu cel putin 12 (douasprezece) ore inaintea unei astfel de intreruperi. Notificarile catre Beneficiar a intreruperilor programate se vor face telefonic, prin fax, e-mail sau orice alta forma considerata potrivita de catre Prestator.

1.3. Disponibilitatea serviciului se calculeaza lunar, ca raport procentual dintre perioada de functionare a serviciului in timpul lunii (calculata ca diferenta intre perioada totala de timp dintr-o luna si perioada de indisponibilitate) si perioada totala din timpul lunii.

1.4. Indisponibilitatea serviciului incepe odata cu momentul raportarii intreruperii de catre Beneficiar, telefonic, prin fax, e-mail si dureaza pana in momentul in care s-a restabilit functionarea serviciului, moment stabilit pe baza inregistrarilor interne ale Prestatorului. Atat momentul reportarii intreruperii cat si cel al restabilirii functionarii serviciului trebuie sa fie confirmat de Prestator.

1.5. Se considera intrerupere a serviciului furnizat de Prestator, asa cum este definit in contract orice intrerupere neasteptata a serviciului mai mare de 10 (zece) minute. Nu se considera lipsa de serviciu intreruperile programate si notificate in avans de catre Prestator. Nu se considera lipsa de serviciu nici intreruperile accidentale sau de intretinere a retelei cu durata mai mica sau egala de 10 (zece) minute. Prestatorul nu va notifica Beneficiarul inaintea unor astfel de intreruperi. Nu se considera lipsa de serviciu intreruperile datorate unor cauze ce tin direct sau indirect de Beneficiar (intreruperea echipamentului de comunicatie, modificarea setarilor, lipsa tensiunii electrice la locatia Beneficiarului, etc). 

1.6. Reducerile de nefuncţionalitate sunt acordate de Prestator Beneficiarului conform urmatoarei proceduri:

-    se stabileste numarul total de ore din luna in cauza (Nt)

-    se stabileste numarul de ore de indisponibilitate (Ni)

-    se calculeaza disponibilitatea reala de functionare (Dr)

   Dr = (Nt – Ni) / Nt

-      se calculeaza Dg – Dr,

-      daca Dg – Dr < 0, nu se va acorda nici o reducere de nefunctionalitate

-      daca Dg – Dr > 0, se va acorda o reducere de nefunctionalitate proportionala cu (Dg – Dr) si cu valoarea abonamentului conform formulei:

Reducere nefunctionalitate = (Dg – Dr) x Valoare abonament

1.7. Prestatorul va notifica Beneficiarului în scris valoarea reducerilor oferite pentru nerespectarea disponibilitaţii garantate a serviciului specificată la punctul 1.1 al prezentei anexe. Reducerile se acordă pentru luna anterioară pe factura pentru luna în curs. Notificarea se va face, împreună cu factura de pe luna în curs, printr-o anexă în care vor fi specificate numărul de ore de nefuncţionare din luna anterioară şi suma care va fi acordată ca reducere la factura pe luna în curs. Daca Beneficiarul nu este de acord cu reducerea acordată de Prestator, poate cere, în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea notificării, verificarea timpului de nefuncţionalitate între platforma tehnica a Prestatorului şi cea a Beneficiarului, verificare care va avea loc în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la cererea scrisă a Beneficiarului, altfel reducerea notificată de Prestator se consideră acceptată. În urma discuţiei, părţile vor semna un protocol în care se trece valoarea convenită, de comun acord, a reducerilor.

 

2. Managementul intreruperilor serviciului

2.1. In cazul intreruperii serviciului furnizat, daca defectiunile au aparut la conexiunea intre aparatura Beneficiarului si platforma tehnica a Prestatorului si sunt imputabile Prestatorului se va aplica o reducere de nefunctionalitate a serviciului conform punctul 1.6 din prezenta Anexa, iar tehnicienii care se ocupa de administrarea si service-ul retelei vor remedia defectiunea, dupa cum urmeaza:

a)     in interval de maxim 4 ore, in cazul in care intreruperea functionarii este raportata intre 09.00 si 18.00, in zilele de Luni – Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale;

b)    in interval de maxim 4 ore, Incepand cu ora 09.00 din ziua urmatoare zilei in care intreruperea a fost raportata, in cazul in care raportarea s-a facut dupa ora 18.00.

 

 

Pentru si in numele Prestatorului

Pentru si in numele Beneficiarului

Nume: Serban TIGAU

Nume:

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data: