CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII TELEFONIE

nr. ....... din .......................

 

 

 

Incheiat astazi ................. intre:

 

SC TELCOR COMMUNICATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Mitropolit Andrei Saguna, nr.5, sector 1, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/8010/2002, cod unic de inregistrare 14835419, cod de inregistrare fiscala RO14835419, cont bancar RO03 OTPV 1100 0015 3819 RO01  deschis la OTP Bank Romania, Agentia Mosilor, reprezentata prin Serban TIGAU, in calitate de Director General, denumita in continuare PRESTATOR.

 

si

 

................................................................, cu sediul in Bucuresti, ................................................................. ......................................... ........................, numar de inregistrare la Registrul Comertului ........................,    cod unic de inregistrare ......................., cont bancar .........................................................., deschis la ......................................, reprezentata prin .......................................,  in calitate de ...................................., denumita in continuare BENEFICIAR.

 

  Locatia de instalare si numerotatia utilizata:

 

 

Locatie

Numar linii

Numar de telefon

Numerotatie TELCOR

 

....

 

.........

 

 

 

Prezentul contract contine conditiile generale si urmatoarele anexe:

  Doresc sa primesc din partea TELCOR, informatii legate de oferte promotionale, reduceri, alte noutati legate de serviciul oferit de TELCOR prin prezentul contract, informatii legate de alte servicii TELCOR prin e-mail, fax sau sms.

 

Acces la statistici online: username.................si pasword......................

 

Beneficiarul declara ca a luat cunostinta despre conditiile generale, de tarifele serviciilor si de clauzele specifice serviciilor asa cum acestea reies din anexele 1, 1.1, 1.2, si 2 care fac parte integranta din contract. Beneficiarul declara, de asemenea, ca a primit un exemplar al prezentului contract si al anexelor. Prezentul contract contine 24 pagini (inclusiv anexele) si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume: Serban TIGAU

Nume:

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:CONDITII GENERALE

 

Art.1 – Obiectul contractului

(1) Furnizarea de servicii de telefonie, precum si asigurarea functionarii acestor servicii, folosind infrastructura Prestatorului, catre Beneficiar, care se declara de acord sa exploateze acest serviciu si sa plateasca tarifele stabilite in prezentul contract (inclusiv anexele sale). Serviciile de telefonie oferite: acces la serviciile de voce si fax locale, interjudetene si internationale in reteaua Prestatorului, precum si in alte retele publice de telefonie fixa sau mobila cu care Prestatorul are contracte de interconectare in vigoare, denumit in continuare serviciu de telefonie.

(2) Furnizarea echipamentelor necesare pentru acces, asa cum sunt descrise in anexa 1.

Art.2 – Durata

(1) Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pentru o perioada de 1 an, considerandu-se automat prelungit pentru perioade egale de timp, daca niciuna dintre parti nu il denunta, cu un preaviz de minimum 30 de zile calendaristice inaintea termenului de expirare. Preavizul se va intocmi sub forma unei scrisori cu confirmare de primire, pe adresa Prestatorului.

Art.3 – Activarea si utilizarea contului de utilizator

(1) Contul de utilizator alocat Beneficiarului de catre Prestator contine toate elementele, resursele si datele de identificare in retea a Beneficiarului, necesare accesului acestuia la serviciile asigurate de Prestator si utilizarii acestora, potrivit prezentului contract.

(2) Prestatorul se obliga sa activeze contul de utilizator al Beneficiarului in termen de 48 ore de la instalarea liniilor de acces.

Art.4 – Instalarea si configurarea serviciului

(1) In cazul in care conectarea Beneficiarului impune amplasarea la sediul acestuia a unor echipamente specifice iar Beneficiarul nu detine astfel de echipamente, acestea vor fi furnizate de catre Prestator in baza unui proces verbal de predare primire.

(2) Punerea in functiune se va face in baza unei fise de acceptanta , incheiata intre Prestator si Beneficiar.

(3) In cazul in care conectarea Beneficiarului depinde de obtinerea unor autorizatii sau aprobari, Prestatorul va asigura conectarea numai dupa intrunirea tuturor conditiilor necesare.

(4) Beneficiarul are dreptul sa isi configureze propria retea telefonica dupa cum va considera necesar, fara insa ca prin aceasta sa afecteze conditiile specificate explicit in acest contract.

(5) Lucrarile de instalare se considera a fi incheiate si serviciul se considera a fi functional la data semnarii fisei de acceptanta, conform modelului anexat.

 

 

 

 

Art.5 – Costuri

(1) Costurile serviciilor de telefonie si a echipamentelor livrate sunt stabilite conform anexelor, parte integranta in contract.

(2) Prestatorul poate propune Beneficiarului modificarea tarifelor prevazute de contract, in cazul in care modificari legislative sau modificari ale preturilor si tarifelor furnizorilor Prestatorului ar influenta tariful stabilit prin contract si ar justifica o astfel de initiativa. Noile tarife propuse de Prestator vor fi comunicate Beneficiarului, printr-o notificare, iar Beneficiarul va dispune de o perioada de 5 de zile lucratoare, incepand cu momentul primirii notificarii, in care va putea denunta unilateral contractul. Modificarea definitiva si irevocabila a tarifelor se va face printr-un act aditional la prezentul contract.

Art.6 – Facturarea

(1) Factura va fi emisa in primele cinci zile lucratoare ale fiecarei luni calendaristice si va contine abonamentul pentru luna in curs si valoarea convorbirilor efectuate in luna precedenta.

(2) Prima factura poate contine, de asemenea, si contravaloarea echipamentelor instalate in cazul in care acestea vor deveni proprietatea beneficiarului.

(3) La semnarea contractului Prestatorul va emite o prima factura pentru lucrarile de instalare a echipamentelor, daca este cazul. Aceasta factura va fi platita in termen de 10 zile de la emitere.

(4) Taxarea se realizeaza astfel: primul minut este indivizibil, dupa primul minut unitatea de taxare este 1 secunda.

(5) Valoarea traficului lunar este calculat astfel:

Valoare trafic lunar = Tarif destinatie x Numar unitati de taxare.

Acest trafic este evidentiat in mod explicit, online la adresa: http://stat.telcor.ro, pe baza de username si password.

(6) Facturile vor fi expediate Beneficiarului prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa indicata in prezentul contract sau comunicata Prestatorului in scris, sub semnatura persoanelor autorizate. Beneficiarul care reclama ca nu a primit factura nu este exonerat de obligatia de plata la termen a sumei facturate. La cerere, Beneficiarul va primi o copie a facturii.

(7) Beneficiarul va putea contesta in scris modul de completare a facturii pana cel tarziu in ziua scadentei. Necontestarea facturii in acest termen va semnifica acceptarea acesteia.

(8) Orice contestatie legata de factura, va fi solutionata de Prestator, in maxim 24 de ore de la primirea acesteia, de catre departamentul contabilitate.

(9) Contestatiile depuse la Prestator in legatura cu facturile, nu prelungesc data scadenta a facturilor. Daca contestatia a fost depusa sau raspunsul la contestatie este dat in data scadenta, din momentul primirii raspunsului la contestatie, Beneficiarul are la dispozitie 24 de ore pentru a efectua plata sumei datorate.

Art.7 –  Termenul de plata al facturilor

(1) Orice factura va fi achitata de Beneficiar in maxim de 15 zile de la emitere.

(2) Plata se va face in lei, la cursul BNR din ziua facturarii, in contul bancar specificat in factura fiscala.

Art.8 –  Penalitati de intarziere

(1) Pentru intarzierea platii, Beneficiarul va plati o penalitate de 0,15% calculata pe zi de intarziere, asupra sumei datorate.

(2) In cazul intarzierii unei plati de catre Beneficiar, Prestatorul poate intrerupe furnizarea serviciilor incepand cu a sasea zi de la data scadenta trecuta pe factura, cu notificarea prealabila a Beneficiarului de catre Prestator. Reluarea furnizarii serviciului se face dupa achitarea de catre Beneficiar a tuturor sumelor datorate, inclusiv a penalitatilor.

(3) Daca timp de 10 de zile de la suspendarea furnizarii serviciului, Beneficiarul nu efectueaza plata tuturor sumelor restante, inclusiv penalizarile aferente acestor sume, Prestatorul este indreptatit sa deconecteze de la reteaua publica de telefonie Beneficiarul. Reconectarea Beneficiarului la retea se va face, dupa plata sumelor datorate Prestatorului, inclusiv penalizarile, cu plata unui tarif de reconectare de 10 euro/linie.

(4) Pe toata perioada cat serviciul de telefonie este suspendat, Beneficiarul va putea initia sau primi apeluri care nu presupun nicio plata din partea sa, in acest timp datorand Prestatorului numai abonamentul lunarl pentru furnizarea serviciului de acces, in functie de numarul de linii contractat, conform Anexei 1 si chiria pentru echipamentele necesare conectarii, inchiriate de la Prestator (daca este cazul).

Art.9 –  Suspendarea furnizarii serviciului la cerere

(1) Beneficiarul poate solicita in scris, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, suspendarea furnizarii serviciului, pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 60 de zile lucratoare consecutive, in decursul unui an, mentionand si data de recuplare.

(2) Pe toata perioada cat serviciul de telefonie este suspendat, Beneficiarul va putea initia sau primi apeluri care nu presupun nicio plata din partea sa, in acest timp datorand Prestatorului numai abonamentul lunar pentru furnizarea serviciului de acces, in functie de numarul de linii contractat, conform Anexei 1 si chiria pentru echipamentele necesare conectarii, inchiriate de la Prestator (daca este cazul).

Art.10 – Conditii de calitate a serviciului

(1) Prestatorul asigura disponibilitatea serviciilor 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.

(2) Disponibilitatea serviciului asigurata de Prestator include liniile de telefonie si echipamentele de telefonie asigurate de catre Prestator (detinute de beneficiar in chirie sau proprietate si care se afla inca in perioada de garantie), fara a include liniile de telefonie si echipamentele furnizate de terti.

(3) Lucrarile de intretinere/inlocuire a retelei si echipamentelor, vor fi anuntate de catre Prestator Beneficiarului cu cel putin 24 ore inainte. Acestea vor putea avea o durata maxima de 5 ore/saptamana iar Prestatorul va face tot posibilul ca ele sa fie efectuate in intervalul orar 24-05 a.m..

(4) Beneficiarul are dreptul sa apeleze la serviciile tehnicienilor Prestatorului atunci cand intampina dificultati in accesarea retelei Prestatorului, datorita unor diverse probleme. In cazul in care Beneficiarul o solicita, tehnicienii Prestatorului se vor deplasa la sediul/locatia Beneficiarului in maxim 24 de ore, daca solicitarea a sosit intr-o zi lucratoare.

(5) In cazul in care este necesara o deplasare a tehnicienilor la sediul/domiciliul Beneficiarului, aceasta va fi facturata de Prestator, la tarifele Prestatorului de la data interventiei, in cazul in care, ca urmare a deplasarii, s-ar constata ca deplasarea nu era necesara sau ca dificultatea/ disfunctionalitatea nu era datorata culpei Prestatorului.

(6) Serviciul de relatii cu clientii este asigurat 24 ore/zi, 7 zile pe saptamana, astfel:

 

Tel :     0316.900.000

Mob:    0741.168.258

Fax :    0316.900.001

E-mail: office@telcor.ro

Persoana de contact : Tberius Spataru

(7) Prestatorul va asigura Beneficiarului, in concordanta cu prevederile Art. 3 si Anexei nr. 4 din Decizia ANC nr. 138/2002, un serviciu de comunicatii electronice de clasa 0.

Art.11 –  Drepturi si obligatii ale Prestatorului

(1) Prestatorul va opera si superviza 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 zile pe an reteaua sa publica de comunicatii electronice.

(2) Prestatorul va putea cerceta orice incalcare a obligatiilor Beneficiarului si va putea sesiza organelor competente savarsirea oricarei fapte care angajeaza raspunderea juridica a autorului. Prestatorul va putea colabora cu organele competente, la cererea acestora, in limitele prevazute de prevederile legale, pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorilor faptelor ce au avut ca rezultat prejudicierea unor terte persoane.

(3) Prestatorul poate schimba numerotatia alocata Beneficiarului in cazul unor modificari de retea ce presupun acest lucru, ca de exemplu, dar fara a se limita la  decizii ale autoritatii nationale care impun sau recomanda schimbari ale numerotatiei. Prestatorul nu va fi responsabil in niciun fel pentru cheltuielile suferite de Beneficiar in acest caz.

(4) Prestatorul se obliga sa remedieze eventualele defectiuni reclamate respectand termenele de remediere prevazute de ANC.

(5) Prestatorul poate pune la dispozitia Beneficiarului, la cererea acestuia, acces la o pagina de Internet unde Beneficiarul poate vizualiza informatiile cu privire la situatia contului sau. Beneficiarul va fi anuntat de activarea acestei facilitati, prin transmiterea catre Beneficiar, prin e-mail, a unui cont si a unei parole pentru accesul la adresa de internet specificata mai sus. Este obligatia Beneficiarului sa modifice parola pusa la dispozitie de Prestator, pentru accesul in pagina de internet, Prestatorul neasumandu-si nicio responsabilitate pentru accesul neautorizat la aceste date.

Art.12 –  Drepturi si obligatii ale Beneficiarului

(1) Beneficiarul este obligat sa anunte de indata Prestatorul asupra oricarei modificari a informatiilor privind Beneficiarul furnizate initial prin formularul de inregistrare, ca si despre declansarea procedurii reorganizarii sau falimentului asupra sa (in cazul persoanelor juridice).

(2) Beneficiarul este obligat sa colaboreze cu Prestatorul pentru asigurarea securitatii accesului la serviciile si echipamentele acestuia si sa informeze Prestatorul despre orice actiune de care are cunostinta si care ar putea sa reprezinte un atentat la acestea.

(3) Raspunderea Prestatorului nu va fi angajata in cazul infiltrarii unui tert in sistemul de telefonie al Beneficiarului; Beneficiarul ramane singurul responsabil de protectia sistemului sau de telefonie contra unor astfel de infiltrari.

(4) Beneficiarul este obligat sa permita tehnicienilor Prestatorului accesul la echipamentele Beneficiarului in cazurile in care acesta suspecteaza incalcarea de catre Beneficiar a obligatiilor contractuale; in cazul in care accesul nu este permis, si, in plus, Beneficiarul refuza colaborarea cu personalul Prestatorului, Prestatorul are dreptul sa intrerupa furnizarea serviciilor.

(5) Beneficiarul, prin prezentul contract, nu poate sa furnizeze catre terti, in nume propriu, servicii care fac obiectul prezentului contract; aceasta prevedere este valabila indiferent daca distribuirea serviciilor catre terti se face prin sistemul Prestatorului sau prin alta infrastructura;

(6) Beneficiarul are dreptul sa apeleze la suportul clienti al Prestatorului la numarul de telefon sau adresa de mail, conform art. 10, pentru orice reclamatie referitoare la serviciu.

(7) Beneficiarul intelege ca singurul beneficiar al drepturilor si licentelor referitoare la operarea retelei publice de comunicatii electronice a Prestatorului, este Prestatorul si ca aceste licente si drepturi sunt exclusiv asociate cu Prestatorul.

(8) Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract la termenele stabilite.

(9) Beneficiarul se obliga sa restituie la finalul contractului echipamentele predate si instalate de catre Prestator la sediul Beneficiarului.

(10) Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea echipamentului instalat, in cazul disparitiei, distrugerii sau deteriorarii acestuia din vina Beneficiarului; contravaloarea acestuia este precizata in anexa 1 la prezentul contract.

Art.13 –  Functionarea si utilizarea serviciului de telefonie

(1) Modalitatile de utilizare a serviciului de telefonie sunt descrise in anexa 2.

(2) Beneficiarul se obliga sa nu foloseasca echipamentele terminale care nu sunt autorizate de catre Prestator si nici sa nu modifice echipamentele sau orice alte instalatii realizate de catre Prestator pentru functionarea serviciului.

(3) Beneficiarul este obligat sa nu utilizeze si sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa de catre Prestator in scopuri ilegale conform legislatiei romane in vigoare sau in scopul prejudicierii, in orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, prin diferite modalitati, si in special prin apelarea cu intentia de a hartui, ameninta, insulta, calomnia, sau de a deranja in orice alt mod destinatarul.

(4) Nu este permis traficul de tranzit prin reteaua Prestatorului. Prin trafic de tranzit se intelege: originarea apelurilor in alta retea decat cea a Prestatorului, tranzitarea acestora prin reteaua Prestatorului si terminarea lor in alta retea decat cea a Prestatorului. Nu sunt incluse in aceasta categorie apelurile din cadrul unei sesiuni de audioconferinta.

(5) Este interzisa conectarea de catre Beneficiar la reteaua publica de comunicatii a Prestatorului a oricarui echipament fara autorizarea Prestatorului, precum si furnizarea catre terti a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

(6) Daca Prestatorul identifica o astfel de situatie nepermisa sau primeste o reclamatie privind o astfel de situatie, de la un operator cu care Prestatorul este interconectat, Beneficiarul se obliga ca dupa primirea unei notificari din partea Prestatorului, sa remedieze situatia si sa formuleze un raspuns in termen de 3 zile de la primirea notificarii. Daca situatia nepermisa continua, Prestatorul va sesiza autoritatile competente pentru luarea masurilor legale in vederea sanctionarii si incetarii situatiei respective si va aplica, iar Beneficiarul va achita, cu titlu de clauza penala, o majorare de 100% a sumei facturate pentru traficul generat de liniile Beneficiarului de pe care s-a produs incalcarea regulilor de mai sus, inregistrat pe perioada lunii in care s-a inregistrat abaterea, precum si pentru traficul aferent lunilor ulterioare, pana la incetarea definitiva a traficului nepermis dinspre liniile respective.

(7) In toate situatiile de incalcare a prezentelor reguli, Prestatorul are dreptul de a respinge orice apel provenit de la Beneficiar care are o identitate considerata a fi implicata in frauda, potrivit prezentului contract.

(8) Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio intrerupere rezultata din cauze ce exced controlului sau/si nici pentru pagubele pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze.

(9) Prestatorul nu va fi obligat sa furnizeze Beneficiarului, iar Beneficiarul nu va avea dreptul sa acceseze alte servicii furnizate de catre Prestator in afara celor prevazute expres in prezentul contract. Acest contract reglementeaza exclusiv traficul de abonat in sensul ca permite Beneficiarului sa comunice cu utilizatorii retelei Prestatorului si ai celorlalte retele interconectate cu reteaua acestuia.

Art.14 –  Modificarea prevederilor contractului

(1) Clauzele prezentului contract pot fi modificate de comun acord, pe baza consimtamantului in scris al partilor.

(2) Prestatorul poate propune Beneficiarului modificari ale clauzelor contractuale, comunicandu-le acestuia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin orice alta modalitate considerata potrivita de catre Prestator. 

Art.15 –  Cesiunea contractului

(1) Beneficiarul nu va cesiona unei terte persoane drepturile si obligatiile sale rezultate din prezentul contract fara acordul scris al Prestatorului.

(2) Partile sunt de acord cu cesiunea prezentului contract unui tert, cu conditia emiterii de partea interesata a unei notificari, in prealabil cu 30 de zile.

Art.16 –  Incetarea contractului

(1) Prezentul contract inceteaza:

a) la expirarea termenului, conform cu Art. 2, alin.1;

b) prin acordul partilor;

c) in cazul dizolvarii oricareia din parti;

d) in cazul declansarii (deschiderii) procedurii de faliment oricareia din parti;

e) prin denuntare unilaterala de catre Prestator, cu conditia notificarii scrise, comunicate Beneficiarului, in care sunt prezentate cauzele si motivele denuntarii, fara a fi obligat la plata de daune-interese;

f)prin denuntare unilaterala de catre Beneficiar, cu conditia notificarii scrise, comunicate Prestatorului, contractul inceteaza daca au fost achitate integral toate obligatiile de plata catre Prestator (fara a fi obligat la plata de daune-interese);

(2) indiferent de motivul denuntarii, notificarea trebuie efectuata cu minimum 30 de zile calendaristice inaintea incetarii efective a prevederilor prezentului contract, sub forma unei scrisori cu confirmare de primire.

(3) Incetarea contractului nu are efecte asupra obligatiilor devenite anterior scadente intre parti.

(4) In cazul neindeplinirii de catre Beneficiar a oricareia dintre obligatiile contractuale, precum si in cazul intarzierii la plata unei facturi pe o perioada mai mare de 10 de zile, din momentul suspendarii serviciului, Prestatorul poate considera contractul desfiintat de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere sau o alta

formalitate. Rezilierea va opera la data primirii de catre Beneficiar a unei comunicari a Prestatorului mentionand motivele rezilierii.

Art.17 –  Confidentialitate

(1) Nicio parte nu poate dezvalui vreo informatie continuta de acest contract fara consimtamantul prelabil exprimat in scris al celeilalte parti.

(2) Nicio parte nu o poate opri pe cealalta sa furnizeze informatii cerute in baza unor solicitari din partea autoritatilor oficiale sau prin proceduri legale.

(3) Beneficiarul nu poate dezvalui unor terti nicio informatie referitoare la acest contract, chiar dupa rezilierea acestuia.

(4) Prestatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor si datelor privind Beneficiarul din prezentul contract.

Art.18 –  Forta majora

(1) Forta majora si situatiile asimilate acesteia exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii.

Art.19 –  Notificari

(1) Exceptand cazurile reglementate expres in alt mod, toate notificarile si comunicarile vor fi facute in scris si trimise recomandat, cu confirmare de primire, prin posta la adresele:

 

 

 

 

(2) Comunicarile/notificarile verbale nu vor fi luate in considerare de niciuna din parti daca nu sunt confirmate prin modalitatile prevazute in acest articol.

Art.20 –  Legea aplicabila. Litigii.

(1) Legea care guverneaza raporturile juridice nascute intre parti in temeiul prezentului contract este legea romana.

(2) Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila; daca o astfel de rezolvare nu este posibila litigiul va fi solutionat de Instanta Judecatoareasca Competenta.       

 

 

 


 

Anexa 1Tarife - servicii de telefonie, echipamente

 

 

Nr. crt.

Descriere serviciu

Tarif
(€ fara TVA)

1

- taxa de instalare

.....

 

 

Nr.

crt

Echipamente instalate

Cantitate

1

.....

.....

Observatie: - echipamentul de comunicatie instalat la Beneficiar are valoarea de 200 euro + TVA; aceasta va fi perceputa numai in cazul disparitiei, distrugerii sau deteriorarii lui din vina Beneficiarului.

 

 

 

Nr.

crt

Descriere abonament

 

Numar abonamente

 

Tarif/ luna

 (€ fara TVA)

1

Abonament  cu ....... minute incluse in reteaua Romtelecom (national sau local)

.....

.....

 TOTAL

.....

 

 

 

Destinatii

Tarif Telcor

(fara TVA)

Convorbiri in reteaua Telcor (local si national)

..... €/min

Convorbiri in reteaua Romtelecom (local – Bucuresti)

..... €/min

Convorbiri in reteaua Romtelecom (national)

..... €/min

Convorbiri in retele mobile (Vodafone, Orange, Zapp, Cosmote)

..... €/min

Convorbiri catre alte retelele fixe (Vodafone,Orange,Cosmote,RDS,UPC)

..... €/min

Convorbiri catre servicii speciale

Conform anexa 1.1    

 

Destinatii internationale

Tarif

(fara TVA)

Convorbiri Zona - 1 fix

..... €/min

Convorbiri Zona - 1 mobile

..... €/min

Convorbiri Zona – Alte Destinatii

Conform anexa 1.2      

Observatii:   -   tariful este exprimat in euro si nu include TVA

- minutele incluse pot fi folosite in reteaua Romtelecom local si national; minutele neconsumate nu se vor reporta de la o luna la alta

-  taxarea se realizeaza astfel, primul minut este indivizibil ulterior taxarea se face la secunda

 

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume: Serban TIGAU

Nume:

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:


Anexa 1.1 - Tarife servicii speciale Romtelecom

 

Nr.crt.

Serviciu

Tarif euro/min

1

Numere verzi Romtelecom

0,0368

2

Numere verzi Romtelecom

0,0315

3

Numere verzi Romtelecom

0,0368

4

Numere verzi Romtelecom

0,0315

5

Salvare

0,0368

6

Politie

0,0368

7

Pompieri

0,0368

8

Deranjamente posturi telefonice

0,0368

9

Deranjamente posturi telefonice

0,0315

10

Deranjamente ISDN

0,0368

11

Deranjamente ISDN

0,0315

12

Vanzari si relatii cu clientii

0,2352

13

Informatii diverse

0,2352

14

Ora exacta

0,2352

15

Informatii abonati Romtelecom

0,0368

16

Informatii abonati Romtelecom limba straina

0,0315

17

Numar unic apeluri de urgenta

0,0368

18

Numar unic apeluri de urgenta

0,0315

19

Jandarmerie

0,0368

20

Protectie Civila

0,0368

21

SOS victimele violentei in familie

0,0368

22

Suport Anti-Drog

0,0368

23

Politia de Frontiera

0,0368

24

Asistenta Sociala

0,0368

25

Alo, domnule Primar

0,0368

26

Telefonul Cetateanului

0,0368

27

Taxi

0,0368

28

ASCENSORUL SECT 1-3

0,0368

29

ASCENSORUL ROM.SERV.

0,0368

30

MC & RUDOLPH GROUP SRL

0,0368

31

ASCENSORUL IFMA

0,0368

32

METROREX - sesizari si reclamatii

0,0368

33

REPARATII ASCENSOARE - EMAC IMPEX

0,0368

34

AGENTIA NATIONALA SANITAR VETERINARA

0,0368

35

RECLAMATII GAZE

0,0368

36

VITAL GAZ - dispecerat gaze

0,0368

37

DERANJAMENTE ELECTRICA BUCURESTI

0,0368

38

ELECTRICA - ILFOV

0,0368

39

CARGUS INTERNATIONAL - curier rapid

0,0368

40

SALVAVET COMIMPEX - servicii veterinare speciale

0,0368

41

TEEN TRANS RO SRL - curierat

0,0368

42

PAGINI AURII INFO

0,0368

43

FIG CURIERAT EXPRESS SRL - asigurari

0,0368

44

AMEDEO IMPEX - informatii

0,0368

45

FAN COURIER EXPRESS - curier rapid

0,0368

46

SC RTC HOLDING SA - curierat

0,0368

47

ANTI DROG  Sect 1

0,0368

48

ANTI DROG  Sect 2

0,0368

49

ANTI DROG  Sect 3

0,0368

50

ANTI DROG  Sect 4

0,0368

51

ANTI DROG  Sect 5

0,0368

52

ANTI DROG  Sect 6

0,0368

53

ANTI DROG  S.A.I.

0,0368

54

COMP. NAT. AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE

0,0368

55

TAROM SA

0,0368

56

ANUNTUL TELEFONIC

0,0368

57

APLAST Call Center

0,0368

58

AEROPORT BANEASA

0,0368

59

APLAST Call Center

0,0368

60

EASYNET (IDILIS)

0,0368

61

GOLDSTERN - SERVICIU CLIENTI

0,0368

62

THE MAILMAN SERVICII POSTALE

0,0368

63

INFORMATII RATB

0,0368

64

POSTA ROMANA

0,0368

65

EVOLVA TELECOM

0,0368

66

ASTRAL TELECOM - Relatii Clienti

0,0368

67

SC UNION MOTORS ROMANIA - leasing auto

0,0368

68

AUTOGENERAL SA Taxi

0,0368

69

S.C. GETAX

0,0368

70

SC UNION MOTORS ROMANIA - asistenta tehnica

0,0368

71

TRANS VYL CAR SLR - taxi

0,0368

72

SERVICIUL de ASISTENTA AUTO

0,0368

73

TAXI OCCIDENT

0,0368

74

DOMINO TAXI taxi

0,0368

75

RODELL taxi

0,0368

76

OLYMPUS COMMUNICATION - Taxi BAGETI

0,0368

77

ERA-ALEXA COMPANY taxi

0,0368

78

ASTRO-CARGO transport marfa

0,0368

79

CRISTAXI SERVICE

0,0368

80

PROF TAXI taxi

0,0368

81

TAXI MONDIAL taxi

0,0368

82

TAXI TOTAL SRL

0,0368

83

TAXI LEONE

0,0368

84

EUROSTIL COM SRL taxi

0,0368

85

FLAMINGO EXIM 97 SRL taxi

0,0368

86

NIK & SUN COMPANY taxi

0,0368

87

RADACINI LEASING SRL - import, service auto

0,0368

88

QUITE PRETTY  taxi

0,0368

89

GRANT TRANS SA taxi

0,0368

90

GRUP AS 2000 TRANSCOM

0,0368

91

FIDEL TAXI

0,0368

92

BAGETI STAR taxi

0,0368

93

COMPANIA DE TAXI SHERIFF

0,0368

94

EUROFLY TAXI

0,0368

95

S.C. FLY DISPECERAT SRL taxi

0,0368

96

ROMANIAN INTERNAT. ASSISTANCE - asigurari CASCO

0,0368

97

AUTO ITALIA IMPEX - showroom auto

0,0368

98

COMAUTO MERIDIAN taxi

0,0368

99

EUROFLY TAXI

0,0368

100

TAXI YELLOW CAB

0,0368

101

TAXI REAL

0,0368

102

SC MAVI TAXI

0,0368

103

AUTO COBALCESCU

0,0368

104

SC GENN COMSERV SRL taxi

0,0368

105

SC ROYAL TAXI SRL

0,0368

106

CONFORT TAXI

0,0368

107

C & I COM SERV SRL - transport persoane

0,0368

108

S.C. DI - BAS AUTO - service auto

0,0368

109

CRISTAXI SERVICE

0,0368

110

TOURING EUROPABUS ROMANIA taxi

0,0368

111

CRISTAXI SERVICE

0,0368

112

SC SPEED TRANS CURIER

0,0368

113

ARIS TAXI TRANS

0,0368

114

SPEED TAXI GLOBAL MILENIUM

0,0368

115

SC COMAUTO MERIDIAN - TAXI MERIDIAN

0,0368

116

SPEED TAXI

0,0368

117

S.C.TAXI 2000

0,0368

118

SC SPRINT 2001 Import Export taxi

0,0368

119

TAXI CLUB COMPANY

0,0368

120

S.C. MEGA STASS COMPANY taxi

0,0368

121

TAXI APOLODOR

0,0368

122

AUTO ITALIA IMPEX

0,0368

123

DRAGON STAR COMPANY - paza

0,0368

124

ROMGUARD GRUP SA

0,0368

125

COBRA SECURITY

0,0368

126

BARTGUARD SERVICES

0,0368

127

BARTGUARD SERVICES

0,0368

128

BIDEPA SECURITY

0,0368

129

INFORMATII SNCFR

0,0368

130

SNCFR Rezervare tichete

0,0368

131

GROUP 4 FALCK SRL

0,0368

132

TAXI GETAX

0,0368

133

BRONEC INTERNATIONAL COMPANY paza

0,0368

134

ALERT SECURITY COMPANY

0,0368

135

SC SIBEL TRANS SRL taxi

0,0368

136

GROUP 4 FALK ROMANIA APS VALAHIA

0,0368

137

COMENZI FURGONETE GETAX

0,0368

138

POLITIA COMUNITARA - SECTOR 3

0,0368

139

POLITIA RUTIERA

0,0368

140

Directia Generala de POLITIE Bucuresti

0,0368

141

POLITIA DE FRONTIERA

0,0368

142

INTACT ADVERTISING SA - ANTENA1

0,0368

143

IGP prevenire combatere trafic fiinte umane

0,0368

144

AUTO ITALIA IMPEX

0,0368

145

DRAGON STAR

0,0368

146

CLINICA ROMGERMED SRL

0,0368

147

PANDA-DENTA 2007 SALVAREA TERRA

0,0368

148

SOC. MEDICALA MUNPOSAN 94

0,0368

149

CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000

0,0368

150

Spitalul Universitar de Urgenta

0,0368

151

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER

0,0368

152

Salvare Centrul de Diagnostic V. Babes

0,0368

153

SPITALUL DE URGENTA

0,0368

154

D'ARTEX SERVICE SRL

0,0368

155

TAXI PERROZZI

0,0368

156

SC RTC HOLDING SA - service IT

0,0368

157

INTERNATIONAL C.P.I. SECURITY

0,0368

158

COM NICO SERV - tractare auto

0,0368

159

ELECTRICA Muntenia Sud  informatii

0,0368

160

RR TURISM

0,0368

161

TESS GRUP taxi

0,0368

162

ROSAL GRUP SRL - dispecerat

0,0368

163

BILANCIA EXIM SRL - comert

0,0368

164

INFOP Perfectionare si Dezvoltare - dispecerat

0,0368

165

SC RTC HOLDING - dispecerat comenzi

0,0368

166

SUPERCOM SA - dispecerat

0,0368

167

Centrul Medical DORIS

0,0368

168

SC DANONE Productie Distributie Produse Alim.

0,0368

169

L.S.A. INVESTITII SRL

0,0368

170

Oficiul Bucuresti pt. Protec. Consumatorului

0,0368

171

TAXI TITAN

0,0368

172

INFO ROM MEDIA SRL - INFO TOUR

0,0368

173

Relatii Clienti - Internet ASTRAL

0,0368

174

CHEMTRADERS SRL dispecerat

0,0368

175

ZOLOTAS GRUP SRL  (JONNY TAXI)

0,0368

176

COMISARIATUL pt. SOCIETATEA CIVILA

0,0368

177

OMNIASIG

0,0368

178

REGISTRUL AUTO ROMAN

0,0368

179

S.C. DOMUS MEX SRL - servicii mobila

0,0368

180

INTERAMERICAN INSURANCE COMPANY

0,0368

181

CLIMALUX CENTER

0,0368

182

DELI CATERING SRL - catering

0,0368

183

ARGIROM INTERNATIONAL

0,0368

184

CIBIANI SRL - activ. veterinar

0,0368

185

SC OMEGA SOFT SRL - distributie soft, turism

0,0368

186

ARGUS ALARM SYSTEM

0,0368

187

SANADOR - centrul medical

0,0368

188

PULS LTD MEDICA SRL (salvare)

0,0368

189

SOS MEDICAL & AMBULANTA

0,0368

190

SC FGS ZOLOTAS GRUP taxi

0,0368

191

ANUNTUL TELEFONIC

0,0368

192

PRIMARIA SECT 1

0,0368

193

PROTECTIA COPILULUI SECT. 2

0,0368

194

DISPECERAT PRIMARIE SECTOR 3

0,0368

195

DIRECTIA PROTECTIE SOCIALA SECT 2

0,0368

196

TELEFONUL CETATEANULUI (PREFECTURA)

0,0368

197

AVIS RENT A CAR

0,0368

198

COMAUTO MERIDIAN taxi

0,0368

199

Servicii funerare

0,0368

200

PRIMARIA SECT 2 - telefonul cetateanului

0,0368

Observatie:  - tariful este exprimat in euro si nu include TVA

 

 

 

 

 

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume:   Serban TIGAU

Nume:  

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Anexa 1.2 - Tarife destinatii internationale

 

Zona de tarifare: International - zona 1 fixe

 

 

Nr.crt.

Serviciu

Tarif       euro/ min

1

AUSTRIA

0,05

2

BAHAMAS

0,05

3

BARBADOS

0,05

4

BELGIUM

0,05

5

BERMUDA IS

0,05

6

BULGARIA

0,05

7

CANADA

0,05

8

CANADA (MONTREAL)

0,05

9

CANADA (OTTAWA)

0,05

10

CANADA (TORONTO)

0,05

11

CZECH REPUBLIC

0,05

12

CZECH REPUBLIC (PRAGUE)

0,05

13

DENMARK

0,05

14

FRANCE

0,05

15

GERMANY

0,05

16

GREECE

0,05

17

GREECE (ATHENS)

0,05

18

GRENADA

0,05

19

HUNGARY

0,05

20

HUNGARY (BUDAPEST)

0,05

21

ICELAND

0,05

22

IRELAND

0,05

23

ITALY

0,05

24

ITALY (MILAN)

0,05

25

ITALY (ROME)

0,05

26

LUXEMBOURG

0,05

27

NETHERLANDS

0,05

28

NORWAY

0,05

29

POLAND

0,05

30

PORTUGAL

0,05

31

SLOVAKIA

0,05

32

SPAIN

0,05

33

SPAIN (BARCELONA)

0,05

34

SPAIN (MADRID)

0,05

35

SWEDEN

0,05

36

SWITZERLAND

0,05

37

UK

0,05

38

UNITED STATES ALASKA

0,05

39

UNITED STATES HAWAII

0,05

40

UNITED STATES PUERTO RICO

0,05

41

USA

0,05

Observatie:  - tariful este exprimat in euro si nu include TVA

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume:   Serban TIGAU

Nume:  

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

Anexa 1.2 - Tarife destinatii internationale

 

Zona de tarifare: International - zona 1 mobile

 

Nr.crt.

Serviciu

Tarif euro/min

1

ALBANIA

0,2

2

ANDORRA

0,2

3

ARMENIA

0,2

4

AUSTRIA - MOBILE ONE

0,2

5

AUSTRIA - MOBILE OTHERS

0,2

6

AUSTRIA - MOBILE T_MOBILE

0,2

7

AUSTRIA - MOBILE TELERING

0,2

8

AUSTRIA-MOBILE

0,2

9

AUSTRIA-MOBILE (TELEKOM)

0,2

10

AUSTRIA-MOBILE(HUTCHINSON 3G)

0,2

11

AUSTRIA-MOBILE(T-MOBILE)

0,2

12

BELARUS

0,2

13

BELARUS - MOBILE

0,2

14

BELGIUM - MOBILE BASE

0,2

15

BELGIUM - MOBILE MOBISTAR

0,2

16

BELGIUM - MOBILE PROXIMUS

0,2

17

BELGIUM - MOBILE PROXIMUS

0,2

18

BOSNIA & HERZEGOVINA-MOBILE

0,2

19

BOSNIA HERZEGOVINA

0,2

20

BOSNIA HERZEGOVINA - MOBILE

0,2

21

CROATIA

0,2

22

CROATIA - MOBILE

0,2

23

CYPRUS

0,2

24

CYPRUS - MOBILE

0,2

25

CZECH REPUBLIC-MOBILE

0,2

26

CZECH REPUBLIC-MOBILE

0,2

27

CZECH REPUBLIC-MOBILE (EUROTEL)

0,2

28

CZECH REPUBLIC-MOBILE (T-MOBILE)

0,2

29

CZECH REPUBLIC-MOBILE (VODAFONE)

0,2

30

DENMARK - MOBILE

0,2

31

DENMARK-MOBILE

0,2

32

DENMARK-MOBILE (HI3G)

0,2

33

DENMARK-MOBILE (SONOFON)

0,2

34

DENMARK-MOBILE (TELIA)

0,2

35

ESTONIA

0,2

36

FINLAND

0,2

37

FINLAND - MOBILE

0,2

38

FRANCE - MOBILE BOUYGUES

0,2

39

FRANCE - MOBILE ORANGE

0,2

40

FRANCE - MOBILE OTHERS

0,2

41

FRANCE-MOBILE

0,2

42

FRANCE-MOBILE (DOLPHIN)

0,2

43

FRANCE-MOBILE (FRANCE TELECOM)

0,2

44

GEORGIA - MOBILE

0,2

45

GERMANY - MOBILE

0,2

46

GERMANY - MOBILE EPLUS

0,2

47

GERMANY - MOBILE O2

0,2

48

GERMANY - MOBILE T_MOBILE

0,2

49

GERMANY - MOBILE VODAFONE

0,2

50

GIBRALTAR

0,2

51

GREECE - MOBILE COSMOTE

0,2

52

GREECE - MOBILE INFOQUEST

0,2

53

GREECE - MOBILE TELESTET

0,2

54

GREECE - MOBILE VODAFONE

0,2

55

GREECE-MOBILE

0,2

56

GREECE-MOBILE (COSMOTE)

0,2

57

GREECE-MOBILE (VODAFONE)

0,2

58

GREECE-MOBILE (WIND)

0,2

59

HUNGARY - MOBILE PANNON

0,2

60

HUNGARY - MOBILE VODAFONE

0,2

61

HUNGARY - MOBILE WESTEL

0,2

62

ICELAND - MOBILE

0,2

63

ICELAND-MOBILE (ICELAND TELECOM)

0,2

64

IRELAND-MOBILE

0,2

65

IRELAND-MOBILE (METEOR)

0,2

66

IRELAND-MOBILE (O2)

0,2

67

ITALY - MOBILE TIM

0,2

68

ITALY - MOBILE VODAFONE

0,2

69

ITALY - MOBILE WIND

0,2

70

ITALY MOBILE

0,2

71

ITALY-MOBILE (ELSACOM)

0,2

72

ITALY-MOBILE (H3G)

0,2

73

ITALY-MOBILE (IPSE)

0,2

74

ITALY-MOBILE (TIM)

0,2

75

ITALY-MOBILE (VODAFONE)

0,2

76

LATVIA

0,2

77

LATVIA - MOBILE

0,2

78

LITHUANIA

0,2

79

LITHUANIA - MOBILE

0,2

80

LUXEMBOURG - MOBILE

0,2

81

MACEDONIA

0,2

82

MALTA

0,2

83

MOLDOVA

0,2

84

MOLDOVA - TRANSNISTRIA MOBILE

0,2

85

MOLDOVA-MOBILE (EVENTIS)

0,2

86

MOLDOVA-MOBILE (MOLDTELECOM)

0,2

87

MONACO

0,2

88

MONTENEGRO

0,2

89

NETHERLANDS - MOBILE KPN

0,2

90

NETHERLANDS - MOBILE OTHERS

0,2

91

NETHERLANDS - MOBILE VODAFONE

0,2

92

NETHERLANDS-MOBILE

0,2

93

NETHERLANDS-MOBILE (ORANGE)

0,2

94

NETHERLANDS-MOBILE (T-MOBILE)

0,2

95

NETHERLANDS-MOBILE (T-MOBILE)

0,2

96

NORWAY - MOBILE

0,2

97

POLAND - MOBILE

0,2

98

POLAND-MOBILE (ERA)

0,2

99

POLAND-MOBILE (ORANGE)

0,2

100

POLAND-MOBILE (P4)

0,2

101

POLAND-MOBILE (PLUS)

0,2

102

PORTUGAL - MOBILE

0,2

103

PORTUGAL-MOBILE (OPTIMUS)

0,2

104

PORTUGAL-MOBILE (VODAFONE)

0,2

105

QATAR - MOBILE

0,2

106

SAN MARINO

0,2

107

SERBIA - MOBILE MOBTEL

0,2

108

SERBIA-MOBILE (TELECOM SRBIJA)

0,2

109

SLOVAK REPUBLIC-MOBILE

0,2

110

SLOVAK REPUBLIC-MOBILE (ORANGE)

0,2

111

SLOVAK REPUBLIC-MOBILE (TELEFONICAO2)

0,2

112

SLOVAK REPUBLIC-MOBILE (T-MOBILE)

0,2

113

SLOVENIA

0,2

114

SPAIN - MOBILE RETEVISION

0,2

115

SPAIN - MOBILE TELEFONICA

0,2

116

SPAIN - MOBILE VODAFONE

0,2

117

SPAIN (CANARY ISLANDS)

0,2

118

SPAIN-MOBILE

0,2

119

SPAIN-MOBILE (MOVISTAR)

0,2

120

SPAIN-MOBILE (ORANGE)

0,2

121

SPAIN-MOBILE (VODAFONE)

0,2

122

SWEDEN - MOBILE COMVIQ

0,2

123

SWEDEN - MOBILE HI3G

0,2

124

SWEDEN - MOBILE OTHERS

0,2

125

SWEDEN - MOBILE TELIA

0,2

126

SWEDEN - MOBILE VODAFONE

0,2

127

SWEDEN-MOBILE

0,2

128

SWEDEN-MOBILE (HI3G)

0,2

129

SWEDEN-MOBILE (TELENOR)

0,2

130

SWEDEN-MOBILE (TELIA/MOBILTEL)

0,2

131

SWITZERLAND - MOBILE SWISSCOM& IN-PHONE

0,2

132

SWITZERLAND-MOBILE

0,2

133

SWITZERLAND-MOBILE (ORANGE)

0,2

134

SWITZERLAND-MOBILE (SWISSCOM)

0,2

135

SWITZERLAND-MOBILE (TDC)

0,2

136

TAJIKISTAN-MOBILE

0,2

137

TURKEY - MOBILE

0,2

138

UK-MOBILE

0,2

139

UKRAINE

0,2

140

UKRAINE - MOBILE

0,2

141

UKRAINE-MOBILE (INTERTELECOM)

0,2

142

UKRAINE-MOBILE (TELESYSTEMS)

0,2

143

UKRAINE-MOBILE (UKRTELECOM)

0,2

144

UNITED KINGDOM - MOBILE

0,2

Observatie:  - tariful este exprimat in euro si nu include TVA

 

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume:   Serban TIGAU

Nume:  

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1.2 - Tarife destinatii internationale

 

Zona de tarifare: International - zona alte destinatii

 

Nr.ctr.

Serviciu

Tarife  euro / min

1

AFGHANISTAN

0,23

2

AFGHANISTAN - MOBILE

0,23

3

ALBANIA-MOBILE

0,2264

4

ALBANIA-MOBILE (VODAFONE)

0,2264

5

ALGERIA

0,2

6

ALGERIA - MOBILE

0,2155

7

AMERICAN SAMOA

0,3

8

ANDORRA - MOBILE

0,33

9

ANGOLA

0,2

10

ANGOLA - MOBILE

0,2013

11

ANGUILLA

0,2

12

ANGUILLA-MOBILE

0,2

13

ANTIGUA & BARBUDA

0,5029

14

ANTIGUA & BARBUDA-MOBILE

0,5029

15

ARGENTINA

0,2

16

ARGENTINA - MOBILE

0,2293

17

ARMENIA - MOBILE

0,26

18

ARUBA

0,2157

19

ASCENSION

0,532

20

AUSTRALIA

0,2

21

AUSTRALIA - MOBILE

0,2

22

AUSTRALIA (CANBERRA)

0,2

23

AUSTRALIA (SYDNEY)

0,2

24

AUSTRALIA SATELLITE

0,2471

25

AUSTRALIA(CHRISTMAS ISLANDS)

0,2

26

AUSTRALIA-MOBILE

0,2

27

AZERBAIJAN

0,219

28

BAHAMAS

0,29

29

BAHAMAS - MOBILE

0,29

30

BAHRAIN

0,29

31

BANGLADESH

0,215

32

BANGLADESH - MOBILE

0,215

33

BARBADOS

0,37

34

BELARUS

0,2217

35

BELARUS - MOBILE

0,24

36

BELIZE

0,3

37

BELIZE - MOBILE

0,3

38

BENIN

0,3

39

BERMUDA IS

0,3

40

BOLIVIA

0,2

41

BOLIVIA - MOBILE

0,2

42

BOSNIA HERZEGOVINA - MOBILE

0,255

43

BOTSWANA

0,3

44

BOTSWANA - MOBILE

0,3

45

BRAZIL

0,2

46

BRAZIL-MOBILE

0,2

47

BRITISH VIRGIN ISLANDS

0,2

48

BRUNEI

0,2

49

BULGARIA - MOBILE

0,3

50

BURKINA FASO

0,2196

51

BURUNDI

0,2

52

BURUNDI-MOBILE

0,2

53

BUTHAN

0,2055

54

CAMBODGIA

0,213

55

CAMEROON

0,219

56

CAPE VERDE

0,3

57

CAYMAN

0,3

58

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

0,294

59

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC-MOBILE

0,294

60

CHAD

0,2145

61

CHILE-MOBILE

0,2

62

CHINA

0,2

63

CHINA-MOBILE

0,2

64

CHRISTMAS IS

0,3

65

COCOS IS

0,3

66

COLOMBIA

0,2

67

COLOMBIA (BOGOTA)

0,2

68

COLOMBIA-MOBILE

0,2

69

COMORES

0,3556

70

CONGO

0,3

71

CONGO DR

0,3

72

CONGO DR - MOBILE

0,3

73

COOK ISLANDS

0,4946

74

COSTA RICA

0,3

75

COSTA RICA - MOBILE

0,3

76

COTE D IVOIRE

0,3

77

CROATIA - MOBILE

0,233

78

CUBA

0,85

79

CYPRUS-MOBILE

0,2

80

DIEGO GARCIA

0,8685

81

DIEGO GARCIA-MOBILE

0,8685

82

DJIBOUTI

0,85

83

DOMINICA

0,2

84

DOMINICAN REPUBLIC

0,2

85

DOMINICAN REPUBLIC - MOBILE

0,2

86

EAST TIMOR

0,85

87

EASTER ISLAND

0,5855

88

ECUADOR

0,3

89

EGYPT

0,2

90

EGYPT - MOBILE

0,2

91

EL SALVADOR

0,2

92

EL SALVADOR - MOBILE

0,2

93

EQUATORIAL GUINEA

0,85

94

EQUATORIAL GUINEA - MOBILE

0,85

95

ERITREEA

0,2578

96

ESTONIA - MOBILE

0,3

97

ESTONIA-MOBILE (PERSONAL NR.)

0,2948

98

ETHIOPIA

0,3

99

FAEROE

0,3

100

FALKLAND MALVINE

0,85

101

FIJI

0,3

102

FINLAND - MOBILE

0,2

103

FINLAND (HELSINKI)

0,2

104

FINLAND-MOBILE

0,2

105

FRANCE-MOBILE (BOUYGUES)

0,2

106

FRENCH GUYANA

0,33

107

FRENCH POLYNESIA

0,33

108

GABON

0,3

109

GAMBIA

0,3

110

GEORGIA

0,2

111

GEORGIA - MOBILE

0,2

112

GERMANY - MOBILE

0,203

113

GHANA

0,2

114

GHANA - MOBILE

0,2

115

GIBRALTAR - MOBILE

0,3

116

GREENLAND

0,85

117

GRENADA

0,3

118

GUADALOUPE

0,3

119

GUAM

0,2

120

GUATEMALA

0,2058

121

GUINEA

0,3

122

GUINEA BISSAU

0,85

123

GUYANA

0,308

124

GUYANA-MOBILE

0,3146

125

HAITI

0,3

126

HONDURAS

0,3

127

HONG KONG

0,2

128

HONGKONG-MOBILE

0,2

129

ICELAND-MOBILE

0,2383

130

ICELAND-MOBILE (ICELAND TELECOM)

0,2519

131

INDIA

0,2

132

INDONESIA

0,2

133

INDONESIA - MOBILE

0,2

134

IRAN

0,2

135

IRAQ

0,3

136

IRELAND - MOBILE O2&VODAFONE

0,2

137

ISRAEL

0,2

138

ISRAEL - MOBILE

0,2

139

ISRAEL - MOBILE

0,2

140

ISRAEL (PALESTINE)

0,2

141

ISRAEL-MOBILE

0,2

142

ISRAEL-MOBILE

0,2

143

ISRAEL-MOBILE (PALESTINE)

0,2

144

ITALY-MOBILE (H3G)

0,2336

145

JAMAICA

0,3

146

JAMAICA - MOBILE

0,3

147

JAPAN

0,2

148

JAPAN - MOBILE

0,2

149

JORDAN

0,2

150

JORDAN - MOBILE

0,2099

151

KAZAKHSTAN

0,2

152

KAZAKHSTAN-MOBILE

0,2

153

KENYA

0,2

154

KENYA - MOBILE

0,256

155

KIRIBATI

0,55

156

KOREA, REPUBLIC-MOBILE

0,2

157

KUWAIT

0,2

158

KUWAIT - MOBILE

0,2

159

KYRGYZSTAN

0,3

160

KYRGYZSTAN - MOBILE

0,3

161

LAOS

0,3

162

LATVIA - MOBILE

0,232

163

LEBANON

0,2

164

LEBANON - MOBILE

0,2121

165

LESOTHO

0,25

166

LIBERIA

0,3205

167

LIBERIA-MOBILE

0,3169

168

LIBYA

0,245

169

LIECHTENSTEIN

0,2

170

LIECHTENSTEIN - MOBILE

0,55

171

LIECHTENSTEIN - MOBILE GRUP1

0,55

172

LIECHTENSTEIN - SPECIAL SERVICES

0,55

173

LIECHTENSTEIN-MOBILE

0,3261

174

LITHUANIA - MOBILE

0,2

175

MACAU

0,2

176

MACEDONIA - MOBILE

0,2856

177

MADAGASCAR

0,3

178

MALAWI

0,2

179

MALDIVES

0,3

180

MALI

0,3

181

MALI - MOBILE

0,3

182

MALTA - MOBILE

0,3

183

MARIANE SAIPAN

0,3

184

MARSHALL IS

0,3

185

MARTINIQUE

0,3

186

MAURITANIA

0,3

187

MAURITIUS

0,3

188

MAYOTTE

0,3

189

MAYOTTE-MOBILE

0,3698

190

MEXICO

0,23

191

MICRONESIA

0,3

192

MIDWAY ISLANDS

0,5753

193

MOLDOVA

0,2

194

MOLDOVA - MOBILE

0,238

195

MOLDOVA - TRANSNISTRIA

0,2

196

MOLDOVA - TRANSNISTRIA MOBILE

0,2

197

MOLDOVA-MOBILE (ORANGE)

0,2

198

MONACO - MOBILE

0,3

199

MONGOLIA

0,2

200

MONTENEGRO - MOBILE

0,2628

201

MONTSERRAT

0,3

202

MOROCCO

0,2185

203

MOROCCO - MOBILE

0,3

204

MOROCCO-MOBILE

0,2294

205

MYANMAR

0,85

206

MYANMAR

0,85

207

NAMIBIA

0,2049

208

NAMIBIA - MOBILE

0,2049

209

NAURU

0,85

210

NEPAL

0,85

211

NETHERLANDS ANTILLES

0,3

212

NETHERLANDS ANTILLES - MOBILE

0,3

213

NEW CALEDONIA

0,85

214

NEW ZEALAND

0,2

215

NEW ZEALAND - MOBILE

0,3

216

NICARAGUA

0,3

217

NIGER

0,3

218

NIGERIA

0,2

219

NIGERIA - MOBILE

0,2

220

NIGERIA-MOBILE

0,2

221

NIGERIA-MOBILE (CELTEL)

0,2

222

NIGERIA-MOBILE (GLOBACOM)

0,2

223

NIGERIA-MOBILE (MTN)

0,2

224

NIUE

0,85

225

NORFOLK

0,85

226

NORTH KOREA

0,85

227

NORWAY - MOBILE

0,21

228

OMAN

0,3

229

PAKISTAN

0,2

230

PALAU

0,85

231

PANAMA

0,3

232

PAPUA NEW GUINEA

0,85

233

PARAGUAY

0,2

234

PARAGUAY - MOBILE

0,2

235

PERU

0,2

236

PERU - MOBILE

0,3061

237

PERU (LIMA)

0,2

238

PHILIPPINES

0,2

239

PITCAIRN ISLAND

0,771

240

POLAND - MOBILE

0,21

241

POLAND-MOBILE

0,2266

242

PORTUGAL - MOBILE

0,2

243

QATAR

0,3

244

QATAR - MOBILE

0,3

245

REUNION

0,3

246

REUNION - MOBILE

0,3

247

RODRIGUEZ ISLANDS

0,785

248

RUSSIA

0,2

249

RUSSIA - MOBILE

0,2

250

RUSSIA (OVERLAY)

0,2

251

RWANDA

0,2

252

RWANDA

0,2

253

RWANDA

0,2

254

RWANDA

0,2

255

RWANDA - MOBILE

0,2

256

SAN MARINO

0,2

257

SAUDI ARABIA

0,2

258

SAUDI ARABIA - MOBILE

0,2388

259

SENEGAL

0,2306

260

SENEGAL - MOBILE

0,2427

261

SERBIA

0,2

262

SEYCHELLES

0,3

263

SIERRA LEONE

0,3

264

SINGAPORE

0,2

265

SINGAPORE-MOBILE

0,2

266

SLOVENIA - MOBILE

0,3

267

SLOVENIA-MOBILE

0,2958

268

SOLOMON

0,85

269

SOMALIA

0,85

270

SOUTH AFRICA

0,2

271

SOUTH AFRICA - MOBILE

0,2581

272

SOUTH KOREA

0,2

273

SOUTH KOREA - MOBILE

0,2

274

SRI LANKA

0,3

275

ST HELENA

0,85

276

ST KITTS NEVIS

0,85

277

ST LUCIA

0,3

278

ST PIERRE MIQUELON

0,85

279

ST VINCENT

0,3

280

ST VINCENT

0,3

281

SUDAN

0,2

282

SUDAN - MOBILE

0,2

283

SURINAME

0,3

284

SWAZILAND

0,25

285

SWAZILAND

0,25

286

SWEDEN - MOBILE OTHERS

0,2

287

SWEDEN - MOBILE TELIA

0,2

288

SWEDEN (GOTHENBURG)

0,2

289

SWITZERLAND - MOBILE GLOBAL-NET

0,3

290

SWITZERLAND - MOBILE SUNRISE&ORANGE&OTHERS

0,3

291

SYRIA

0,27

292

TADJIKISTAN

0,2

293

TAIWAN

0,2

294

TAIWAN - MOBILE

0,2

295

TAJIKISTAN-MOBILE

0,2

296

TANZANIA

0,23

297

THAILAND

0,2

298

TOGO

0,3

299

TONGA

0,85

300

TRINIDAD TOBAGO

0,3

301

TRISTAN DA CUNHA

0,5753

302

TUNISIA

0,22

303

TUNISIA-MOBILE

0,2725

304

TUNISIA-MOBILE (TUNISIANA)

0,2784

305

TURKEY

0,2

306

TURKEY - ISTANBUL

0,2

307

TURKEY - MOBILE

0,2

308

TURKEY (ANKARA, IZMIR)

0,2

309

TURKMENISTAN

0,2

310

TURKS CAICOS

0,85

311

TUVALU

0,85

312

UGANDA

0,3

313

UK (NTS/LOCAL PLUS RATE)

0,2

314

UK (NTS/LOCAL RATE)

0,2

315

UK (NTS/NATIONAL PLUS RATE)

0,2

316

UK (NTS/NATIONAL RATE)

0,2

317

UNITED ARAB EMIRATES

0,2139

318

UNITED ARAB EMIRATES

0,2013

319

UNITED KINGDOM - MOBILE

0,27

320

UNITED KINGDOM - PNS

0,27

321

UNITED STATES PUERTO RICO

0,2

322

URUGUAY

0,2

323

URUGUAY - MOBILE

0,25

324

UZBEKISTAN

0,2

325

VANUATU

0,85

326

VENEZUELA

0,2

327

VENEZUELA - MOBILE

0,2187

328

VENEZUELA-MOBILE

0,2

329

VENEZUELA-MOBILE (MOVILNET)

0,2

330

VENEZUELA-MOBILE (MOVISTAR)

0,2

331

VIETNAM

0,2

332

VIRGIN ISLANDS (US)

0,2

333

WAKE ISLAND

0,785

334

WALLIS FUTUNA

0,85

335

WEST SAMOA

0,85

336

YEMEN ARAB REP

0,2

337

ZAMBIA

0,2035

338

ZIMBABWE

0,2

339

ZIMBABWE - MOBILE

0,2

340

ZIMBABWE-MOBILE (ECONET)

0,2

341

ZIMBABWE-MOBILE (TELECEL)

0,2

Observatie:  - tariful este exprimat in euro si nu include TVA

 

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume:   Serban TIGAU

Nume:  

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2Instructiuni de utilizare a serviciului de telefonie

 

 

Reguli de formare folosind NUMEROTATIA TELCOR

 

1) pentru toate retelele (Cosmote, Dial Telecom, Orange, Romtelecom, RCS, UPC, Vodafone, Telcor, Telemobil ) este obligatorie formarea prefixului, chiar si pentru Bucuresti.

 

Exemplu: - convorbire catre Romtelecom Bucuresti

[021] + [2103739]

                         prefix + numar

             - convorbire catre Romtelecom interurban

[0244] + [322040]

                         prefix + numar

- convorbire catre Vodafone

                         [0722] + [486232]

                        prefix + numar

 

2) pentru apeluri in international, se formeaza direct numarul international dorit, precedat de prefixul tarii respective.

 

Exemplu:         - convorbire catre Franta

                         [0033] + [623057081]

                         prefix + numar

 

 

 

 

Pentru si in numele PRESTATORULUI

Pentru si in numele BENEFICIARULUI

Nume:   Serban TIGAU

Nume:  

Functia: Director General

Functia:

Data:

Data: